Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., wprowadzone zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakłądów pracy. Wprowadzone ograniczenia dotyczą wyłącznie rodzajów działalności wskazanych enumeratywnie w przepisach ww. rozporządzenia w zakresie określonym w tym rozporządzeniu.

Ograniczenia wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dotyczą:

 1. prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz przez inne podmioty działalności:
 1. polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 2. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 3. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 4. związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 5. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 6. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 7. związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
 8. związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 1. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
 2. działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.);
 3. sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Dodatkowo we wskazanym okresie w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wprowadzono czasowe ograniczenie:

 1. handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
 1.  wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
 1. prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wprowadzone ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych rodzajów działalności, z zastrzeżeniem:

 1. prowadzenia działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – polegającym na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. sprawowania kultu religijnego – polegającym na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

W związku z powyższym jeżeli rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie został objęty przepisami powołanego rozporządzenia to nie ma przesłanek do ograniczenia działalności i zamykania obiektu, przy czym decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii przedsiębiorców.

1 KOMENTARZ

 1. Moim zdaniem po majówce wszystko powoli zacznie wracać do normy. Od początku tego tygodnia fabryki wznowiły produkcję. Volkswagen wrócił do produkcji jednak tylko w 20%. Po majówce mają produkować 40% planu dziennego. Jak dobrze pójdzie to do końca czerwca wrócimy do normalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ