Regulamin „Mikołajkowa noc kina”

REGULAMIN KONKURSU LIFE4STYLE „ Mikołajkowa Noc Kina”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem KONKURSU LIFE4STYLE pt.” Mikołajkowa Noc Kina ” jest RG VEGA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-078) przy ul. Leszczyńskiego 4/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413687, NIP: 8971781725, Regon: 021838439, zwany dalej RG Vega.

Fundatorem nagród jest Multikino Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 49. (00-542)

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.12.2013r. i trwa do 04.12.2013r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych powyżej.
4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie wskazanym wyżej podmiotom.
6. Regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa oraz obowiązki Uczestników. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY KONKURSU I EDYCJA

 1. Należy polubić fan page Life4style na Facebook’u.
 2. Udostępnić zdjęcie konkursowe.

3. UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i które w okresie trwania Konkursu mają ukończone 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fan page portalu www.life4style.pl, udostępnić zdjęcie konkursowe.
 2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 03.12.2013 do 04.12.2013 roku do godziny 23.59.

5. UCZESTNIK KONKURSU POPRZEZ WYSŁANIE ZGŁOSZENIA OŚWIADCZA, IŻ:

 1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych listów.
 2. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie przesłanych treści Usługodawcy
  (z prawem sublicencji) na stronie www.life4style.pl na potrzeby realizacji
  i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie treści, a także na przekazanie nadesłanych haseł Organizatorowi w celu ich oceny przez Jury;
 3. Całkowicie zwalnia podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie treści, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

 6. OCENA

 1. Konkurs wygrywają 3 osoby, które zostaną wyłonione w wyniku losowania.
 2. Informacje o wygranej zostaną przesłane do zwycięzców za pomocą wiadomości prywatnej, a także na fan page’u serwisu www.life4style.pl na Facebooku.
 3. Spośród osób biorących udział w konkursie zostaną wylosowane 3, które otrzymają 3 podwójne zaproszenia na Noc Kina w Multikinie na.

 

 

7. NAGRODY

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej i na fan page’u do dnia 05.12.2013 roku.
 2. Za wygraną nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 3. Laureaci konkursu otrzymają podwójne zaproszenie na Noc Kina do Multikina na Ursynowie.
 4. Laureat ma prawo wykorzystać bon w dniu 6.12.2013 roku. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem nagroda przepadnie.
 5. Firma RG VEGA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:

RG VEGA Sp. z o.o.

ul. Leszczyńskiego 4/29

50-078 Wrocław

2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

9. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie lub innych czynności związanych
z Konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym Konkursie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie internetowej www.life4style.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
  w Konkursie.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
  w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.
 7. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ