REGULAMIN KONKURSU Life4style.pl „Wygraj biżuterię Ditty Zimmermann! ”

REGULAMIN KONKURSU Life4style.pl „Wygraj biżuterię Ditty Zimmermann!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem KONKURSU life4style.pl pt. „Wygraj bilety na Kino Na Obcasach!” jest Life4style Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-346 Lublin) przy ulicy Długiej 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535705, o numerze NIP 946 265 08 37, o numerze REGON 360338579.2, zwana dalej Life4stle.

2. Partnerem akcji jest ZIMMERMANN DESIGN LTD DITTA DESIGN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Korsarzy 3 81-578 Gdynia, o numerach: KRS 0000566818 NIP 9581669783 REGON 362014243. Partner akcji jest zobowiązany do wysłania nagród laureatom konkursu wyłonionym przez portal Life4style.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.12.2015r. i trwa do godziny 11:00 14.12.2015r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych powyżej.
4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie wskazanym wyżej podmiotom.
6. Regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa oraz obowiązki Uczestników. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Konkursu ma ukończone 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Polubić fanpage Life4style oraz Ditta Zimmermann na Facebooku.

2. Udostępnić konkursowy post.

3. Udzielić poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie otwarte: Jakie nazwy noszą dwie inne kolekcje (oprócz LOVE & HAPPINES) dostępne w asortymencie marki Ditta Zimmermann? Odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy redakcja@life4style.pl„>redakcja@life4style.pl.

4. UCZESTNIK KONKURSU POPRZEZ WYSŁANIE ZGŁOSZENIA OŚWIADCZA, IŻ:

1.Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych listów.

2.Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie przesłanych treści Usługodawcy 
(z prawem sublicencji) na stronie www.life4style.pl na potrzeby realizacji
i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie treści, a także na przekazanie nadesłanych haseł Organizatorowi w celu ich oceny przez Jury;

3.Całkowicie zwalnia podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

4.Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie treści, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

 5. OCENA

1. Spośród osób, które spełniły wymagania konkursowe nagrodę otrzyma: pierwsza, trzydziesta oraz ostatnia w kolejności osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi.

6. NAGRODY

1.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony na fanpage’u Life4style w dniu 14.12.2015r.

2.Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

3.Firma Life4style nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:

Life4style Sp. z o.o.

ul. Długa 5

20-346 Lublin

2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

8. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie lub innych czynności związanych z Konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym Konkursie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie internetowej www.life4style.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych 
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

6.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

7.Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

10. INNE

1. Aktywność konkursowa osób, które mają zablokowany profil jest niewidoczna. Aby zwiększyć szanse na wygraną prosimy o odblokowanie profilu.

Dodaj komentarz

23 More posts in REGULAMINY category
Recommended for you
Ewa Farna będzie zarabiać na dziecku? Piosenkarka chce wysyłać prezent fanom!
Jak Ewa Farna najbardziej chciałaby spędzić sylwestra? Od 12 lat w ostatni dzień roku zawsze występuję

Ewa Farna wystąpi na tegorocznym koncercie sylwestrowym Polsatu. Nowy rok artystka od dwunastu lat wita...