TVP

Miażdżący raport sejmowy dotyczący TVP i jej pasków

Rada Języka Polskiego przeanalizowała treści państwowego nadawcy. Instytucja przebadała wszystkie wydania “Wiadomości” TVP  w latach 2016-2017.

Raport jest miażdżący dla telewizji zarządzanej przez Jacka Kurskiego. W sejmowym dokumencie znalazły się bowiem twierdzenia profesorów filologii, które potwierdzają, że publiczny nadawca emituje materiały nacechowane propagandowo.

„Stwierdzono, że w przeanalizowanym korpusie 306 pasków tylko 93 z nich (czyli ok. 30%) nie zawiera elementów zależnych od autora. Oznacza to, że zdecydowana większość pasków emitowanych w „Wiadomościach” TVP S.A., zapowiadających materiały o najważniejszych wydarzeniach politycznych lat 2016–2017 w Polsce, została skonstruowana najprawdopodobniej z myślą o wpływaniu na opinię odbiorcy komunikatu, a nie z myślą o dostarczeniu mu obiektywnego powiadomienia o danym zdarzeniu – czytamy w raporcie. Zdecydowaną większość elementów zależnych od autora stanowią w badanym korpusie środki wartościujące systemowo, zdaniowo lub kontekstowo” – podkreślają autorzy z RJP.

Raport zagłębiając się w treść komunikatów mówi iż, są one nastawione na agitację prorządową lub zniechęcanie odbiorców do partii opozycyjnych. Przedstawiono także następujące wnioski:

  • zdecydowana większość tekstów pasków „Wiadomości” TVP 1 z lat 2016–2017 pełni funkcje nieinformacyjne – głównie perswazyjną (wpływanie na odbiorcę), magiczną (kreacja rzeczywistości) i ekspresywną (wyrażanie emocji i ocen nadawcy). Powstały więc one z myślą o stworzeniu autorskich wizji wydarzeń i o wpłynięciu na przekonania (w tym: oceny) odbiorcy. Wizja świata prezentowanego przez „Wiadomości” jest skrajnie jednostronna;
  • praktyka polegająca na dostarczaniu społeczeństwu nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza, sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść pasków emitowanych w „Wiadomościach” TVP 1 w analizowanym okresie mogły nie wypełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, przez stowarzyszenia dziennikarskie oraz przez Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej;
  • język jest tu traktowany nie jako dobro społeczne, lecz jako instrument w walce politycznej służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom;
  • praktyka językowa i komunikacyjna w paskach „Wiadomości” ma często charakter manipulacyjny – stosowane tu oddziaływania perswazyjne nadawcy na odbiorcę są bowiem ukryte i realizują partykularne cele nadawcy, bez uwzględnienia – szeroko rozumianej
    i inkluzywnej w swej istocie – kategorii dobra wspólnego;
  • taki sposób komunikowania się przez autorów pasków z odbiorcą we flagowym programie informacyjnym Telewizji Polskiej S.A ma liczne negatywne skutki społeczne. Po pierwsze, podważa fundamenty zaufania obywateli do państwa. Po drugie, jednostronny przekaz prezentujący m.in. działania części społeczeństwa oraz jego parlamentarnej reprezentacji w sposób deprecjonujący powoduje, iż podmioty te są wykluczane ze wspólnoty, co z kolei prowadzi do rozpadu więzi wspólnotowych, do osłabienia poczucia tożsamości wspólnoty i w konsekwencji może powodować zachowania agresywne jednych jej członków wobec innych. Stosowanie agresji językowej może być bowiem odbierane jako przyzwolenie na stosowanie agresji fizycznej i często ją poprzedza. Po trzecie, opisane w niniejszym sprawozdaniu praktyki komunikacyjne autorów pasków „Wiadomości” wywołują negatywny odbiór społeczny.

Cały raport dostępny TUTAJ

zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ