REGULAMIN KONKURSU Life4style.pl „Wygraj kurs stylizacji wnętrz!”

REGULAMIN KONKURSU Life4style.pl „Wygraj kurs stylizacji wnętrz!”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem KONKURSU life4style.pl pt. „Wygraj kurs stylizacji wnętrz!” jest Life4style Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie (20-346) przy ul. ul. Długiej 5 , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000535705, NIP: 946 265 08 37, Regon: 360338579, zwany dalej Life4style.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.10.2015r. i trwa do 06.11.2015r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych powyżej.
4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie wskazanym wyżej podmiotom.
6. Regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa oraz obowiązki Uczestników. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Konkursu ma ukończone 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1.Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fanpage life4style.pl i Creator kursy.

2. W komentarzu pod konkursowym postem zamieścić zdjęcie autorskiej stylizacji wnętrza.

4. UCZESTNIK KONKURSU POPRZEZ WYSŁANIE ZGŁOSZENIA OŚWIADCZA, IŻ:

1.Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych listów.

2.Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie przesłanych treści Usługodawcy 
(z prawem sublicencji) na stronie www.life4style.pl na potrzeby realizacji
i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie treści, a także na przekazanie nadesłanych haseł Organizatorowi w celu ich oceny przez Jury;

3.Całkowicie zwalnia podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

4.Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie treści, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

 5. OCENA

1. Spośród osób, które spełniły wymagania konkursowe wybierzemy autora najlepszej stylizacji.

6. NAGRODY

1.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej i na fanpage’u do dnia 07.11.2015 roku.

2.Za wygraną nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

3.Firma Life4style nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:

Life4style Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 98/111

02-456 Warszawa

2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

8. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie lub innych czynności związanych z Konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym Konkursie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie internetowej www.life4style.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych 
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

6.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

7.Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

10. INNE

1. Aktywność konkursowa osób, które mają zablokowany profil jest niewidoczna. Aby zwiększyć szanse na wygraną prosimy o odblokowanie profilu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ